SİRİUS HAKKINDA BİLGİDİR

Bizler Starlar Konseyinin özel emri ile Sirius Misyonu beraberliğinde Dünya Planetine özel bilgiler veren bir Bilgeler Grubuyuz. Ancak Planetinizden alınan titreşimlerden sonra sizler ile irtibata geçilmiştir.

Sirius Yıldız Konseyi Evrensel Düzenden sorumludur. Sirius Misyonlukla idare edilen düzenli bir gezegendir. Starlar Konseyi ve Sabiteler Meclisi ile müşterek çalışmaktadır. Sadece Samanyolu Galaksisine ait bilgileri vermekle yükümlüdür. Evrensel Birleşim Konseyi Sirius Boyutundan, Sadıklar Konseyi ve Starlar Meclisi ile direkt irtibattadır.

Emirleri Sadıklar Konseyinden alır. Sadıklar Konseyi Galaksiler arası bir Birleşimi idare eden bir Bütündür. Sirius Misyonu dışında başka misyonluklar da Altın Çağ doğrultusunda hizmet vermektedir.

Büyük bilgileri içeren Sadıklar Planı, Sadık Yüceler tarafından hazırlanarak Planetinize bildirilmiştir. Ancak bu Bilgiler Sistem dışı verildiğinden ortamınızdan uzak bir ifade taşımaktadır.

Biliyorsunuz, SİRİUS çift Evren Yıldızıdır. Her Galaksi kendi bünyesinde oluşturduğu Düzen ile bu yıldıza bağlanmış durumdadır.

Ancak SİRİUS’un çalışma Nizamı, Evrensel Blok’un Çalışma Nizamıdır. Yani sadece iki Evrene bağlı bir çalışma değildir.

İLONA Takımyıldızları, İkinci Evrene en yakın olan yıldızlardır. Bunların tümüne Üçüncü SİRİUS denilmektedir. Ve Planetinize direkt RAB Kanalı ile bağlıdır.

Arka arkaya dizilmiş olan Yedi Yıldızdan müteşekkildir. Hiyerarşik Düzenin bugüne kadar temsilcisi olmuştur. Bugüne kadar Planetinize Göksel Bilgileri verenler, buradan neşriyat yapmışlardır.

Kanalınız, bu Düzenin kanalı olan ALFA Kanalına bağlıdır. Burası, diğer takımyıldızlara da Evrim Planını yansıtan bir Odaktır.

Sizin Düzeninizi, Sadıklar Konseyi, Starlar Konseyi, Yüceler Meclisi ve şimdi de Evrensel Konsey tanzim etmektedir. Artık aradan Aracılar kaldırılarak, Göksel Bilgiler direkt Üçüncü SİRİUS’tan verilmektedir.

Burada bir şeyi açıklamakta fayda var. Bu yıldızlar arka arkaya dizilmiştir, dedik. Yalnız yörüngelerindeki değişiklikler ve dönüş periyotlarındaki hızlarından dolayı, Siz şimdilik, Büyük Parlak, Küçük SİRİUS ve İLONA’yı görebiliyorsunuz.

Bütün Evrenlerde SİRİUS Nizamı hükümdedir. Ancak Esas Kaynak, İkinci Evrendeki SİRİUS Odağıdır. Bazı Boyutlar buna SİRİUS Güneşi demektedirler. Ancak bu, ne bir Güneş, ne bir Yıldızdır.

Buna Güneşlerden öteye bir değer vermek lazım gelirse, Mekanizmanın ve Sistemin hem İdari hem de İlahi Hiyerarşik Düzenini Evrenin her yerine ulaştıran bir Yansıma Odağı denebilir.

SİRİUS’un her Evrensel Nizamda çalışma Düzeni ayrı ayrıdır. İkinci Evrendeki SİRİUS Odağının Gücü, Birinci Evrendeki Dokuz Takımyıldıza yansıtılmaktadır.

Bu yansıyış Odağına Bizler “Dokuz Prensipler” demekteyiz. İkinci Evrendeki SİRİUS Odağına BÜYÜK BEYAZ PARLAK da denilmektedir. Şimdi bu Odağın bütün Kozmik Enerjisi, Sizin Güneşinizin sol Boyutundan Ortamınıza yansıtılmaktadır.

SİRİUS Takımyıldızları Dokuz tanedir. Hiyerarşik Düzenin bir aksi olarak bütün Evrenin Gücünü elinde tutmaktadır. Bu Planın Çalışma Nizamını şemalarla çizdireceğiz. O zaman daha rahat anlayacaksınız. Şimdi Şemayı çiziniz lütfen.

BİRLEŞİK REALİTENİN SİRİUS ODAK ŞEMASI

Not: Şemada Küçük Sirius’un dönüşü birçok yıldız gibi görülmektedir. Yanlış anlaşılmasın, Tektir.

İkinci Evrende bulunan SİRİUS Odağı, Hiyerarşik Düzeni, Özel Bölümlere Yansıtmaktadır. Bütün Nizamın Şuurunu bu Odak üstlenmiş durumdadır. Çalışma Nizamı, Misyonlular ile idare edilmektedir. Güneş Sisteminizin Özel Denetimi, bu Misyonluğun Denetimindedir.

Samanyolu Galaksisinden Üçüncü SİRİUS sorumludur. (Üçüncü SİRİUS İlk Dokuzdur). Buna İLONA Takımyıldızları da denilmektedir. Birinci Evrendeki SİRİUS yani Büyük SİRİUS veya Büyük Parlak, İkinci Evrendeki SİRİUS Odağının tüm Gücünü bünyesinde toplayarak Planın Düzenini yansıtan Tek Odak olmaktadır.

Küçük SİRİUS’un Büyük SİRİUS etrafında dönüş periyodu 52 yıldır. Küçük SİRİUS’un vazifesi, Büyük SİRİUS’un Enerjisini, fraksiyone olarak, şemada gösterilen Dokuz Takımyıldızlara dağıtmaktır.

Bu Takımyıldızlar, arka arkaya dizildikleri için, Sizin Planetinizden görülmezler. Bunları ancak Planetinizden göndereceğiniz bir Uydu arka plandan tespit edebilir.

İkinci Evrendeki SİRİUS Odağı yani Büyük Beyaz Parlak, Kadir Enerji Odağının çok ilerisindeki bir Planın Sizlere aksettirilmesinden başka bir şey değildir.

Bilgilerinize sunulur.

MERKEZ